Το  Έργο "Ανάπτυξη Ιατρικού Συστήματος Ενδυνάμωσης Σχέσης Γιατρού Ασθενή", με το ακρωνύμιο "MedView" υπάγετε κάτω από το ‘ Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας*’ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

*Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας’ αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. 

Επίσης, αποσκοπεί στη στήριξη και στην προώθηση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
 

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την προκήρυξη αυτή ανέρχεται στα €10εκ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €18εκ.
 

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε:
 

- 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €50.000 ανά επιχείρηση και ένταση ενίσχυσης 80%.
 
- 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €250.000 ανά επιχείρηση και μέγιστη ένταση ενίσχυσης 60%.
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Σημείου Επαφής: 

Τζóζεφ Πελεκάνος - Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλ: +357 22867207
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
 jpelekanos@mcit.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το «MedView» θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Το σύστημα παρέχει την ευχέρεια πλήρης καταγραφής ιατρικών πληροφοριών των ασθενών για εύκολη παρακολούθηση τους από τους Ιατρούς από όπου και αν βρίσκονται και οποιαδήποτε στιγμή, εντός ή εκτός γραφείου, για άμεση και σωστή εξυπηρέτηση. Τόσο η πλατφόρμα όσο και η υποδομή φιλοξενίας του θα διασφαλίζουν την ασφαλή διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών. Τόσο η βάση δεδομένων όσο και η πλατφόρμα χτίζονται με βάση τις προδιαγραφές του πρότυπο FHIR, το οποίο προτείνει μια κοινή μορφή παρουσίασης και ανταλλαγής των πληροφοριών του ασθενή.

Το έργο αναμένετε να ολοκληρωθεί τέλος του 2019.

 

JOB POSITION SUMMARY: W...
The HP LaserJet M404 Seri...
If you are looking to red...
If you are looking for a ...
We would like to introduc...
If you are looking for po...
Would you like to join ou...
Sales Representative. C...
CSP's participation at Go...