Private Policy

1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου;

H εταιρεία CSP Solutions Ltd (στο εφεξής "η εταιρεία ") που εδρεύει στην Λευκωσία, αναλαμβάνει δέσμευση να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει το πώς γίνεται η συλλογή η επεξεργασία και η αξιοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας κατά και μετά από τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη της σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της νομοθεσίας, τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) και οποιουσδήποτε άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Η Εταιρεία είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και αυτό σημαίνει ότι έχει την υπευθυνότητα να αποφασίζει το πώς και γιατί τυγχάνουν επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Η νομοθεσία, αναφορικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, απαιτεί να σας κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

2. Το είδος των πληροφοριών που κατέχει η Εταιρεία αναφορικά με σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα (ή Προσωπικές Πληροφορίες) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης κ.ά. Επιπλέον, υπάρχουν «ειδικές κατηγορίες» ή τα ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούν προστασία υψηλότερου επιπέδου, όπως πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό το μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα σχετικά με το φύλο ενός φυσικού προσώπου ή γενετήσιου προσανατολισμού. Δεν περιλαμβάνει πληροφορίες από τις οποίες έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου, δηλαδή έχουν καταστεί ανώνυμα.
Έχει τεθεί σε εφαρμογή το κατάλληλο έγγραφο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και εξασφαλίσεις οι οποίες η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τέτοιων Δεδομένων.
Θα γίνει συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των ακόλουθων κατηγοριών Προσωπικών Πληροφοριών που σας αφορούν:
• Δημογραφικά Δεδομένα π.χ Όνομα, Επώνυμο
• Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ Αριθμός Τηλεφώνου, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διεύθυνση
• Φωτογραφικά / Οπτικογραφημένα Δεδομένα όπως Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης- CCTV
• Δεδομένα με Κοινωνικά Αναγνωριστικά π.χ Ταυτότητα, Διαβατήριο

3. Πώς γίνεται ο τρόπος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διάφορα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από:
• εσάς αυτοπροσώπως μέσω της συμπλήρωσης εντύπων, αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων.
• εκπροσώπους σας οι οποίοι είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από εσάς ώστε να μας παρέχουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μέσω συμπλήρωσης εντύπων αιτήσεων και συνοδευτικών εγγράφων.
• τρίτα πρόσωπα τα οποία σας έχουν ενημερώσει για το γεγονός ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δύνανται να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, περιλαμβανομένης της εταιρείας, βάσει συμβατικής ή άλλης σχέσης που έχουμε μαζί τους. Τέτοια τρίτα πρόσωπα δύνανται να είναι κρατικές ή μη οντότητες, όπως για παράδειγμα Τμήμα Φορολογίας κ.ά.

4. Πώς η εταιρεία θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες σας.

Οι Προσωπικές σας πληροφορίες θα αξιοποιηθούν μόνο όπου είναι επιτρεπτό από το νόμο. Ως επί το πλείστο θα αξιοποιηθούν στις ακόλουθες περιστάσεις:
i. Όπου χρειάζεται για να εκτελεστεί το συμβόλαιο που έχει συναφθεί μαζί σας.
ii. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με τη ρητή σας συγκατάθεση.
iii. Όπου πρέπει να γίνει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

5. Περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αξιοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Είναι αναγκαίες όλες οι κατηγορίες πληροφοριών στον πιο πάνω κατάλογο (δείτε την παράγραφο 2 πιο πάνω) κατ’ εξοχήν για να εκτελεστεί το συμβόλαιο μαζί σας, το οποίο περιλαμβάνει χρήση με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών και για να γίνει κατορθωτή η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων σας ή συμφερόντων τρίτων, νοουμένου ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν εκείνων των συμφερόντων.
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνει επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών καταγράφονται πιο κάτω.
• Θα γίνει συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διατήρηση αρχείων των Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή/και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις.
• Θα γίνει φύλαξη εικόνων από κλειστό σύστημα παρακολούθησης (CCTV) με σκοπό την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για την πρόληψη, παρακολούθηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με οποιαδήποτε αδικήματα ή άλλες αδικοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν θα μοιράζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για δικούς τις σκοπούς.
• Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook, Twitter, Instagram. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων ή τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους

6. Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιείται όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για τη λήψη απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινης παρέμβασης. Η εταιρεία δεν προβαίνει προς το παρόν σε τέτοιου είδους επεξεργασία. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό είναι απαραίτητο, θα ενημερωθείτε εγγράφως πριν οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία λάβει χώρα.

7. Αν παραλείψετε να παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες.

Σε περίπτωση που δεν μας παρέχετε τα απαιτούμενα στοιχεία δυνατό να μην μπορούμε να συνάψουμε συμβατική σχέση μαζί σας για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, περιλαμβανομένων τις παροχές υπηρεσίες καθότι δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε εάν τυχόν αίτημά σας ικανοποιεί τις σχετικές προϋποθέσεις.

8. Αλλαγή σκοπού.

Θα αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που έχουν συλλεγεί, εκτός εάν εύλογα θεωρηθεί από την Εταιρεία ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό και νοουμένου ότι αυτός ο άλλος σκοπός συνάδει με τον αρχικό σκοπό. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άσχετο σκοπό, θα ειδοποιηθείτε και θα δοθεί εξήγηση για τη νομική βάση, η οποία επιτρέπει τη χρήση αυτή. Σημειώνεται ότι είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση σας, σε συμμόρφωση προς τους πιο πάνω κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

9. Ανταλλαγή Δεδομένων.

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνει ανταλλαγή των Δεδομένων σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παροχέων υπηρεσιών και άλλων οντοτήτων της Εταιρείας. Απαιτείται από τα τρίτα μέρη να τηρούν την ασφάλεια των Δεδομένων σας και να τα αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τον νόμο. Δεν θα γίνει διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που γίνει αυτό μπορείτε να αναμένετε ότι θα σας παρασχεθεί παρόμοιος βαθμός προστασίας αναφορικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες.
Γιατί δύναται να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών μου Πληροφοριών με τρίτα μέρη;
Θα γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με τρίτα μέρη όπου αυτό απαιτείται από το νόμο, όπου είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης μαζί σας, όπου μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας ή όπου υπάρχει κάποιο άλλο έννομο συμφέρον της εταιρείας.
Πόσο ασφαλείς είναι οι Πληροφορίες μου με τρίτους πάροχους υπηρεσιών και άλλες οντότητες της Εταιρείας;
Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών καθώς και οι άλλες οντότητες της Εταιρείας υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, προς συμμόρφωση με τις πολιτικές της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται στους τρίτους πάροχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Επιτρέπεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές πού παίρνουν από την Εταιρεία. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία έχουν συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία με σκοπό την επεξεργασία σαν Εκτελών και έχουν δεχθεί τη σύμβαση εμπιστευτικότητας της Εταιρείας σαν έννομη συμφωνία για εκτέλεση του σκοπού πού αναφέρεται στη σύμβαση τους με την Εταιρεία.
Πότε μπορεί να ανταλλάξετε τις Προσωπικές μου Πληροφορίες με άλλες οντότητες της Εταιρείας;
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με άλλες οντότητες της Εταιρείας κατά την περιοδική αναφορά των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης
των εργασιών ή άσκησης αναδιάρθρωσης της Εταιρείας, για σκοπούς συντήρησης του συστήματος φύλαξης των Δεδομένων.
Τι ισχύει για άλλα τρίτα μέρη;
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα, στο πλαίσιο πιθανής πώλησης ή αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Μπορεί, επίσης, να καταστεί αναγκαίο να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με κάποια ρυθμιστική αρχή ή για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία θα σας ειδοποίηση για την συγκατάθεση σας στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας εφόσον και αν αλλάζει ο αρχικός σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

10. Ασφάλεια Δεδομένων.

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας. Λεπτομέρειες των μέτρων αυτών είναι διαθέσιμες εφ’ όσον ζητηθούν. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας από τρίτα μέρη μόνον κατόπιν οδηγιών και αφού συμφωνήσουν να θεωρούν τις Πληροφορίες εμπιστευτικές και να τις φυλάσσουν με ασφάλεια.
Έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη της εκ λάθους απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλαγής ή αποκάλυψης. Επιπρόσθετα, υπάρχει περιορισμός στην πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εκείνους τους εργοδοτούμενους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλα τρίτα μέρη, οι οποίοι πρέπει να τα γνωρίζουν λόγω εργασιακής ανάγκης. Αυτοί θα επεξεργάζονται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνον κατόπιν οδηγιών της εταιρείας και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας.
Έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία διαχείρισης οποιασδήποτε θεωρούμενης παραβίασης της ασφάλειας Δεδομένων και θα ειδοποιηθείτε γι’ αυτή, εφ’ όσον υπάρξει. Επίσης, θα ειδοποιηθεί οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή την οποία εκ του νόμου η εταιρεία είναι υπόχρεο να ειδοποιήσει.

11. Διατήρηση Δεδομένων.

Η Διατήρηση διασφαλίζεται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση της Εταιρείας, τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο.

12. Δικαιώματα στα Προσωπικά Δεδομένα.

Είναι σημαντικό να τηρούνται ακριβείς και επίκαιρες Προσωπικές Πληροφορίες σας. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να κοινοποιείτε στην εταιρεία οποιεσδήποτε αλλαγές στις Προσωπικές σας Πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας.
Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, έχετε διά νόμου το:
• Δικαίωμα πρόσβασης στις Προσωπικές σας Πληροφορίες (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης των προσωπικών δεδομένων»). Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούνται στο αρχείο στην εταιρεία και να ελέγξετε ότι γίνεται επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο.
• Δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσετε ή/ και να συμπληρώσετε οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς Πληροφορίες που διατηρούνται στο αρχείο στην εταιρεία.
• Δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την εταιρεία να διαγράψει ή να αφαιρέσει Προσωπικές Πληροφορίες αν δεν υπάρχει κανένας βάσιμος νομικός λόγος για να συνεχιστεί η επεξεργασία τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών Πληροφοριών για τις οποίες έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (δείτε πιο κάτω). Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί από την εταιρεία ότι υπάρχουν επιτακτικοί, εκ του νόμου, λόγοι για επεξεργασία των Πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
• Δικαίωμα εναντίωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να σντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας εκεί και όπου η εταιρεία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα (ή σε συμφέροντα τρίτου μέρους) και υπάρχει εύλογος λόγος σε σχέση με την ιδιαίτερη σας κατάσταση που σας ωθεί να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί από η εταιρεία ότι υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία των πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
• Δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Πληροφοριών, για παράδειγμα, αν θέλετε να επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους ή ο λόγος για την επεξεργασία τους.
• Δικαίωμα στη διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτό σας παρέχει την δυνατότητα να ζητήσετε από την εταιρεία την φορητότητα των προσωπικό σας δεδομένων σε τρίτα μέρη.
• Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. Όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών Πληροφοριών σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας αναφορικά με εκείνη τη συγκεκριμένη επεξεργασία καθ’ οποιοδήποτε χρόνο. Για το σκοπό ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όταν ληφθεί η κοινοποίηση ότι έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση σας δεν θα γίνεται, πλέον, επεξεργασία των πληροφοριών σας για τον σκοπό ή τους σκοπούς με τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε, εκτός εάν υπάρχει άλλη έννομη βάση γι’ αυτή την επεξεργασία.
Αν επιθυμείτε να αναθεωρήσετε, επαληθεύσετε, διορθώσετε ή ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, να φέρετε ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας
Δεδομένων, ή να ζητήσετε τη διαβίβαση αντιγράφου των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε άλλο μέρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:
c/o Χριστόφορο Χριστοφόρου.
Τηλ: +357 99512278, e-mail: [email protected].

Συνήθως δεν απαιτείται οποιαδήποτε πληρωμή.
Δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιοδήποτε ποσό για να έχετε πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες (ή για να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα). Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να χρεώσει ένα λογικό ποσό αν η απαίτηση σας είναι καθαρά αβάσιμη ή υπερβολική.
Τι μπορεί να χρειάζεται η εταιρεία από εσάς.
Μπορεί να χρειαστεί να ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και το δικαίωμα σας να έχετε πρόσβαση στις Πληροφορίες (ή να ασκήσετε οποιαδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας). Αυτό είναι ακόμη ένα από τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν δικαιούται να τις λάβει.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.
Η εταιρεία έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) τον Χριστόφορο Χριστοφόρου για να εποπτεύει τη συμμόρφωση με αυτή τη Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με αυτή ή αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των Προσωπικών σας Πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 99512278.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί και οι ερωτήσεις σας δεν έτυχαν πλήρους απάντησης εκ μέρους μας σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Επίσης, έχετε κάθε έννομο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dataprotection.gov.cy, η οποία αποτελεί την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Κύπρο.

13. Πολιτική για Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.

14. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κριθεί απαραίτητο. Θα κοινοποιούνται όταν υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική και θα διαφοροποιείται η ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στην αρχική σελίδα. Συνιστάται ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή την Πολιτική περιοδικά, ώστε να τηρείστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία επεξεργάζεται και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.